Menu

Sociální rehabilitace NONA

SR 2022Od 1.10.2022 do 30.9.2025 je činnost sociální rehabilitace hrazena v rámci Individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII, číslo projektu: CZ.03.02.01/00/0022_003/0000078 předloženého do Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

– jedná se o registrovanou ambulantní sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění

– služba je určena lidem ve věku 18 až 65 let se zdravotním postižením či chronickou duševní nemocí, která jim brání se plně orientovat v běžném životě

– pomáháme klientům k osamostatňování zejména v oblasti péče o domácnost a pracovního uplatnění

Poslání služby:
Posláním sociální rehabilitace NONA v Novém Městě nad Metují je pomoc lidem se sníženými schopnostmi a dovednostmi v oblasti sociálního učení k osamostatnění v oblasti bydlení a pracovního uplatnění.

 Cílová skupina

Občané se sníženými schopnosti a dovednosti v oblasti sociálního učení z důvodu zdravotního postižení nebo z důvodu chronické nemoci a chronické duševní nemoci od 18 do 65 let, kteří žijí zejména na území Královéhradeckého kraje.

Služby nelze poskytovat osobám:

– které nesplňují naši cílovou skupinu
– které naši sociální pomoc nepotřebují

Cíl služby

Cílem služby je získávat a trénovat takové schopnosti a dovednosti, které vedou k posílení kompetencí samostatného bydlení a pracovního uplatnění.

Principy služby:

Sociální rehabilitace NONA při poskytování služeb dbá na dodržování základních lidských práv a svobod, jejich rovnoprávné postavení. Respektuje jejich volbu a uplatňuje individuální přístup vedoucí ke snižování závislosti klientů na službě.

Poskytování sociální služby klientům vychází z jejich individuálních plánů a ze souboru vnitřních pravidel zařízení.

Partnerství:

Vztah mezi klientem a pracovníkem je založen na vzájemné důvěře, respektu a spolupráci.

Individuální přístup:

Pracovníci respektují individuální potřeby klienta při řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Princip spolupráce:

Na dosažení cílů klienta pracujeme ve spolupráci klienta, rodinných příslušníků odborníků ze sociální oblasti i jiných oborů, institucemi a veřejnosti v místní komunitě.

Provozní doba:

St, Čt, Pá od 8,00 hod. do 15 hod.

Kapacita služby:

4 uživatelé/den (okamžitě)

Poskytované služby:

Sociální službu poskytujeme klientům ambulantní formou podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění:

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.

obr 1 obr 2
Nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů Nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, nakupování
obr 3 obr 4
Nácvik péče o další členy domácnosti Nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
obr 5 obr 6
Nácvik dovedností potřebným k úředním úkonům, například vlastnoručnímu podpisu Nácvik pracovních dovedností a pracovních návyků

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

obr 7 obr 8
Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení,
zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět
Nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky
obr 9 obr 10
Nácvik chování v různých společenských situacích Nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi
obr 11 obr 12
Nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu Nácvik pracovních dovedností a pracovních návyků

c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

obr 13  
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
upevňování získaných motorických, psychických
a sociálních schopností a dovedností
 

 

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

obr 14 obr 15
Podávání informací o možnostech výhod pro osoby se zdravotním postižením Informační servis a zprostředkování služeb
obr 16 obr 17
Pomoc při jednání s úřady a vyřizování jiných osobních záležitostí Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím

Pro zájemce o službu

Pokud máte zájem o službu v našem zařízení, prosím kontaktuje naše sociální pracovnice, které rády odpoví na Vaše dotazy a sjednají si s Vámi osobní schůzku:

Bc. Markéta Hubková

tel.: 491 472 964
mobil: 739 733 594

Můžete si také prostudovat nebo stáhnout ze sekce dokumenty:

Smlouva o poskytování služeb

Provozní řád

Ceník navazující služby

zpátky nahoru

partneri 2partneri 3partneri 4

vsichni partneri